Policy om användarskydd

Dataskydd
Halfen GmbH gläder sig åt ditt besök på vår webbsida och åt ditt intresse för vårt företag och våra produkter. Vi betraktar skyddet av dina privata uppgifter som en viktig angelägenhet och vill att det skall kännas bra för dig att besöka våra Internet-sidor. Skyddet för din privata sfär vid bearbetningen av dina personuppgifter utgör en viktig del av våra affärsprocesser. Vi bearbetar de personuppgifter som vi får kännedom om vid besök på våra webbsidor enligt de lagbestämmelser som gäller i de länder där respektive webbsidor förvaltas. Vår dataskyddspolicy rättar sig efter den uppförandekodex som gäller för Halfen GmbH. Webbsidor som tillhör Halfen GmbH kan innehålla länkar till andra företags webbsidor. För dessa sidor gäller inte denna dataskyddsförklaring. Trots att vi omsorgsfullt granskar deras uppgifter kan vi inte påta oss något ansvar för de externa länkarnas innehåll. Ansvaret för de länkade sidornas innehåll ligger helt hos deras innehavare.
Halfen GmbH respekterar din provata och personliga sfär.

Infordran och bearbetning av personuppgifter
När du besöker våra webbsidor lagrar vår webbserver rutinmässigt namnet på din Internet-leverantör, den webbsida från vilken du har anropat oss samt datum och tidslängd för besöket. Halfen GmbH använder cookies för att följa upp besökarnas preferenser, så att vi med ledning av dessa kan utforma webbsidorna optimalt. Cookies är små filer som tillfälligt lagras på din hårddisk. De uppgifter som finns i dessa cookies underlättar din navigering och gör att webbplatserna kan utformas mycket användarvänligt. Självfallet kan du titta på vår webbplats också utan cookies. Våra cookies innehåller inga personspecifika uppgifter, och därför är din privata sfär skyddad. De flesta sökmotorer godtar cookies automatiskt. Du kan förhindra att cookies lagras på din hårddisk genom att välja *Blockera alla cookies* i dina sökmotorinställningar. Hur detta fungerar i detalj kan du läsa i hjälptexterna för din sökmotor. Om du blockerar alla cookies kan detta dock medföra funktionsbegränsningar för vår information. Dessutom lagrar vi inga personuppgifter om du inte själv anger dem för oss, t.ex. i samband med en registrering, en enkät, en prisförfrågan eller ett avtalsgenomförande.

Utnyttjande och vidarebefordran av personuppgifter och ändamålsbindning
Halfen GmbH utnyttjar dina personuppgifter för teknisk administration av webbsidorna, för kundförvaltning, för produktenkäter och för marknadsföring, men bara i den omfattning som Halfen GmbH bedömer som nödvändig för det aktuella ändamålet.
Infordran av personuppgifter och vidarebefordran av dessa till statliga instanser och myndigheter sker bara inom ramen för tvingande nationella lagbestämmelser. Våra anställda, agenter och dotterföretag har av oss ålagts sekretess och är skyldiga att följa vår uppförandekodex.

Valmöjlighet
Vi vill använda dina uppgifter för att informera dig om våra produkter och tjänster och i förekommande fall ställa frågor till dig om dem. Självfallet är det frivilligt att delta i sådana aktioner. Om du inte accepterar detta kan du när du vill skicka ett meddelande till oss med brev, så att vi kan spärra dina uppgifter.

Rätt till upplysningar
Om du begär det kommer Halfen GmbH omgående att enligt gällande lagbestämmelser skriftligt meddela dig om några, och i så fall vilka, personuppgifter om dig finns lagrade hos oss. Om felaktiga uppgifter skulle ha lagrats, trots våra bemödanden om uppgifternas riktighet och aktualitet, kommer vi att korrigera dem på begäran från dig.

Säkerhet
Halfen GmbH använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de data som vi förvaltar mot slumpmässig eller uppsåtlig manipulering, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt i takt med den tekniska utvecklingen.
Om du har frågor som rör bearbetningen av dina personuppgifter kan du vända dig till oss. Vi står också till din tjänst när det gäller informationssökning, förslag eller klagomål.

Dataskydd för barn
Med hänsyn till vikten av att skydda barns integritet, så använder vi aldrig information på vår hemsida som har anknytning till personer som vi vet är under 13 år, utan tillstånd från dennas vårdnadshavare eller juridiska representant. Vårdnadshavare eller juridisk representant har efter begäran rätt till att se informationen som är lämnat av barnet och/eller kräva att informationen tas bort.

Kontakt
Tveka inte med att kontakta oss om du har några frågor rörande hur HALFEN GmbH använder dina personliga uppgifter. Kontakta oss gärna om du behöver ytterligare information, önskar att komma med förslag till förbättringar eller framföra klagomål. E-post: kommunikation@halfen-deha.de

Internets ständiga utvecklingen kräver tidvis justeringar av vår policy om användarskydd. Vi förbehåller oss därför rätten att göra ändringar vid behov.